• - دو شنبه 8 آذر 1400
ردیفعنوانگروهدانلود فایل
118مالیه عمومی استاد بارانی لقبجزوه گروه حسابداری
119توسعه و برنامه ریزی استاد بارانی لقبجزوه گروه حسابداری
120پول ارز و بانکداری استاد بارانی لقبجزوه گروه حسابداری
121اصول حسابداری 1 استاد احمدی اسلاملوجزوه گروه حسابداری
122اصول حسابداری 2 استاد احمدی اسلاملوجزوه گروه حسابداری
123حسابداری صنعتی 1 استاد احمدی اسلاملوجزوه گروه حسابداری
124حسابداری صنعتی 2 استاد احمدی اسلاملوجزوه گروه حسابداری
150اقتصاد خرد استاد ضرغامیان پورجزوه گروه حسابداری
151اقتصاد کلان استاد ضرغامیان پورجزوه گروه حسابداری
152کنترل بودجه دولتی استاد ضرغامیان پورجزوه گروه حسابداری
208حسابداری میانه 2استاد سنگریجزوه گروه حسابداری
223حسابداری و حسابرسی بخش عمومی استاد سنگریجزوه گروه حسابداری
224حسابداری میانه 1 استاد سنگریجزوه گروه حسابداری
228جزوه زبان تخصصی 1 استاد شکاریجزوه گروه حسابداری
229جزوه مدیریت مالی ۲ استاد شکاریجزوه گروه حسابداری
230جزوه زبان تخصصی ۲ استاد شکاریجزوه گروه حسابداری
231جزوه مدیریت تولید استاد شکاریجزوه گروه حسابداری
232جزوه مدیریت مالی 1 استاد شکاریجزوه گروه حسابداری
233اجزای ساختمان استاد گرامیجزوه گروه حسابداری
234حسابداری صنعتی 3 استاد باغبانیجزوه گروه حسابداری
235حسابداری پیشرفته 1 استاد باغبانیجزوه گروه حسابداری
236اصول حسابداری 3 استاد باغبانیجزوه گروه حسابداری
237حسابداری پشرفته 2 استاد باغبانیجزوه گروه حسابداری
245حقوق تجارت وبازرگانی استاد بارانیجزوه گروه حسابداری
246قراردادها و مبانی حقوقی استاد بارانیجزوه گروه حسابداری
247کلیات حقوق استاد بارانیجزوه گروه حسابداری
248حسابداری دولتی استاد سنگریجزوه گروه حسابداری